Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2014

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Εικόνα
Deluge - I (1904)

Finale - III (1908)

Paradise (1909)Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911)


CYANIRIS

στίχοι - μουσική: Δήμος Μούτσης από τον δίσκο: "Για πούλημα λοιπόν" (1984)

Αλληλουχία...

Εικόνα
A prophet (likely Jeremiah or Isaiah)from the 
south portal of the Abbey Church of Saint Pierre, 
Moissac, France (1115-30)


The Angel of the Fifth Trumpet, an example of a Beatus manuscriptMillennialism
The most transcendental works of Beatus were hisCommentaries to Apocalypse, which were copied in later centuries in manuscripts calledbeati, about which the Italian writerUmberto Ecosaid: "Their splendid images gave birth to the most relevant iconographic happening in the History of Mankind".Beatus develops in them a personal interpretation of thebook of Revelation, accompanied by quotes from theOld Testament, theChurch Fathersand fascinating illustrations. In theseCommentariesa new interpretation of the apocalyptic accounts is given:Babylonno longer represents the city of Rome, but Córdoba, seat of the Umayyad emirs ofAl-Andalus; the Beast, once a symbol of theRoman Empire, now stands for the Islamic invaders who in this time threatened to destroy Western Christianity and who mad…

Andrei Rublyov

Εικόνα
Andrei Rublev, Trinity icon  (1411 or 1425-27) Tretyakov Gallery, Moscow
While twelfth and thirteenth century Russian iconography had evolved greatly from its modest rise as an offshoot of Byzantium, the Russian icon achieved prominence during the time of Theophanes the Greek, whose unique approach to iconography established him as a leading artist in Moscow and Novgorod. Theophanes the Greek favored a technique relying of free brush strokes, and improvisation. It was precisely this brilliant style and technique that attracted young protégés like Daniel the Black, and of course, Andrei Rublyov, to seek out apprenticeships with the great Theophanes. 
Indeed, his mentoring was significant, and when Theophanes the Greek died, his magic lived on in the hands of his young pupils, whose own skills, styles and techniques were molded by his expert guidance. Arguably, the most magnificent Russian iconographer to emerge from the school of Theophanes the Greek is, without question, Andrei Rublyov, …